РЕЦИКЛИРАМЕ - ЕНЕРГИЈА ОД ОТПАД

home_eco_iconbox2

Сортирање и вреднување

Прва контролирана депонија за неопасен индустриски отпад
home_eco_iconbox1

Производство на RDF - енергија од отпад

Механичко одделување на дрво, пластика, текстил, хартија Производство на пелети од сортиран материјал
images

Контролирана депонија

Минимизирање на депонираните количества
home_eco_iconbox3

Усогласени со националните и регулативите на ЕУ

Обнова на енергија Минимизирање на депонираните места

Начини за заштита
на животната срединаВалоризирање на отпадот за производство на алтернативно гориво. Намалување на употребата на ограничени ресурси како нафтени производи и јаглен.

Валоризација на енергетска фракција значи намалување на количините на депониран отпад.

Обезбедување контролирано гориво за греење (наместо неконтролирани извори на греење).

Локално генерирана енергија.

Прва контролирана депонија за неопасен индустриски отпад во Северна Македонија.

Промовирање и едуцирање за еколошката свест во нашата заедница.

 

Отпадот се создава секој ден

Премногу често, овој отпад се фрла во диви депонии, потенцијално загадувајки ја почвата и водата;
Премногу често, индустрискиот отпад се меша со комуналниот отпад;
Премногу често, пластика или гуми се горат на неконтролирани локации, создавајќи токсични воздушни соединенија како што се диоксини и фурани;
Грижете се за животната средина, фрлајте отпад на контролирана локација;

ЗАЕДНО треба да се соочиме со реалноста

Дали сакаме да продолжиме да фрламе отпад на неконтролиран начин?


Реискористување на отпадот = кружна економија

Секундарниот материјал произведен локално наспроти увезен